Standard for Seafarers' Mental Awareness & Wellbeing Training, 1E (eBook)

NOTE: If you would like the hardcopy of this book, call us at 1-800-40-PILOT

ThisåÊdocumentåÊprovidesåÊsuggestedåÊcriteriaåÊforåÊtheåÊdevelopmentåÊofåÊaåÊcourseåÊtoåÊdeliveråÊtrainingåÊfor Seafarers‰ÛªåÊMentalåÊHealthåÊandåÊWellbeingåÊforåÊMerchantåÊNavyåÊ(andåÊallåÊitsåÊsub-sectors)åÊandåÊFishing IndustryåÊsea-goingåÊandåÊshore-basedåÊpersonnel.

TheseåÊcriteriaåÊareåÊtheåÊresultsåÊofåÊtheåÊworkåÊofåÊtheåÊSeafaringåÊMentalåÊHealthåÊandåÊWellbeingåÊGroup,åÊcreatedåÊfromåÊacrossåÊtheåÊmaritimeåÊsectoråÊtoåÊaddressåÊtheåÊissue.åÊAmongståÊotheråÊstakeholders,åÊtheåÊGroupåÊincludesåÊprivateåÊandåÊcommercialåÊorganisations,åÊcharities,åÊandåÊinsuranceåÊcompanies.TheåÊobjectiveåÊofåÊtheåÊGroupåÊwasåÊtoåÊworkåÊcollaborativelyåÊtoåʉÛ÷tryåÊandåÊimproveåÊstandardsåÊinåÊtheåÊprovisionåÊofåÊmentalåÊhealthåÊandåÊwellbeingåÊtrainingåÊforåÊSeafarers‰Ûª.

TheåÊtrainingåÊisåÊopenåÊtoåÊallåÊbutåÊespeciallyåÊrelevantåÊto:
‰Û¢åÊSeagoingåÊandåÊshore-basedåÊMerchantåÊNavyåÊandåÊfishingåÊindustryåÊpersonnel;
‰Û¢åÊThoseåÊwithåÊanåÊintereståÊinåÊseafarers,åÊeg,åÊmaritimeåÊeducationåÊandåÊtrainingåÊsectoråÊstaff,åÊport
chaplains,åÊshipowners,åÊmaritimeåÊcharityåÊworkersåÊandåÊseafarers‰ÛªåÊfamilies.

NOTE: If you would like the hardcopy of this book, call us at 1-800-40-PILOT